Splošni pogoji poslovanja:

Alicia Peljhan, Literatin:

-izdaja, promocija in prodaja knjig,

-izvajanje e-tečajev in e-izobraževanj,

-izobraževanja iz naslova izdajanja in promocije knjig.

Storitve in definicije:

Storitve Alicie Peljhan – Literatin, obsegajo naslednje storitve:

– Pisanje, izdajanje in trženje knjig, v tiskani in elektronski obliki,

– Izvajanje in trženje e- tečajev,

– Svetovanja in izobraževanja glede izdajanja tiskovin in promocije teh.

– Izvedba seminarjev, delavnic in ostalih dogodkov ter izobraževanj,

– Predavanja in predstavitve v sklopu podjetij, društev, šol, uradnih ustanov.

Ponudnik storitev je Alicia Peljhan, Literatin.

Naročnik, stranka
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom, preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način, sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za izobraževanje ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika, so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani http://www.aliciapeljhan.wordpress.com, naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani www.aliciapeljhan.wordpress.com .

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletno stran ponudnika, glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

Cene in komercialni pogoji 

Vse cene v cenikih, oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – Alicia Peljhan – Literatin, ni davčna zavezanka.

Alicia Peljhan – Literatin, za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po veljavnem ceniku, objevljenem na spletni strani, kot enkratno plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (delavnice, seminarji…), dobi  stranka dostop do naročenih storitev ali knjig, po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve.

V primeru neplačila, ima ponudnik pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani  ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.

Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe, ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije.

V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo naročene storitve ali knjige. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določeni storitvi.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrašem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru pa vsaj v roku 5.dni (poštne pošiljke iz tujine).

Načini plačila:

Plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh www.aliciapeljhan.wordpress.com, se določene storitve – večina storitev z enkratnim plačilom; naroči preko obrazca naročilnice. Po izpolnitvi obrazca in oddaje naročila, stranka dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu ter predračun, na katerem so podatki za plačilo.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na spletni strani www.aliciapeljhan.wordpress.com/nakup/ , s klikom na jasno označene gumbe. Oddaja naročila je lahko tudi osebna preko Facebook klepetalnika ali direktno E-naslova.

Po oddaji naročila, naročnik na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom o prejetju naročila ter predračun, na katerem so podatki za plačilo.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov ali drug sporočilni kanal (Fb klepetalnik, sms,) sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

Avtorske pravice

Stranka (naročnik), v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik sam imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki,  prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte, telefonskih številk, Facebook chata, Instagram chata, … ki je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Pravice in obveznosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, DuckDuckGo. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil blago v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar ali material pregleda.

Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.

Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako v materialu ali stvari ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne plačani znesek.

Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake

Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Pravice in obveznosti naročnika

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

S sprejetjem splošnih pogojev se stranka, ki je splošne pogoje sprejela, strinja s procesiranjem njihovih osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). da se njihov e-mail lahko uporablja za promocijske aktivnosti, oglaševanja, za pošiljanje ponudb iz področja marketinga. 

Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na alicia.a.s@gmail.com ali po klasični pošti: Alicia Peljhan, Durchlaßstraße 60b, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Avstrija.

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo v primeru upravičenosti pritožbe kupca, nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika (Klagenfurt, Avstrija).

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po avstrijskem pravu.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Kontaktni podatki:

Alicia Peljhan – Literatin

Durchlaßstraße 60B

9020 Klagenfurt am Wörthersee,

Österreich


T: +436607399096
E: www.aliciapeljhan.wordpress.com

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 18. 1. 2021.

Podjetje in kontaktni podatki:

Alicia Peljhan – Literatin

Durchlaßstraße 60b,

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Österreich


Davčna številka: 5 7 1 6 9 2 7 2 2

Podatki o bančnem računu:
Posojilnica Bank: A T 6 9 – 3 9 1 0 – 0 0 0 0 – 0 0 4 1 – 5 9 4 3

Kontakt

Odgovorna oseba: Alicia Peljhan

T: +436607399096
S: www.aliciapeljhan.wordpress.com

E: alicia.a.s@gmail.com

Nameni obdelave osebnih podatkov (GDPR):

Osebne podatke – ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o dogodku, katerega se je oseba udeležila, ali produktu, ki ga je naročila, Alicia Peljhan – Literatin, Durchlaßstraße 60B, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Avstrija, obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za vodenje evidence o udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov in katerih se je udeležil posameznik,
 • za vodenje evidence o kupcih produktov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja Alicia Peljhan – Literatin, http://www.aliciapeljhan.wordpress.com,
 • za pošiljanje E-poštnih sporočil, z namenom obveščanja o izobraževanjih, novih produktih, storitvah, dogodkih in novih vsebinah na spletni strani http://www.aliciapeljhan.wordpress.com,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto – vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal. 

Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco podjetja Alicia Peljhan – Literatin.

Varstvo osebnih podatkov

PodjetjeAliciaPeljhan – Literatin, deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, kateremu v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja Alicia Peljhan – Literatin, kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 • Brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na E-naslov alicia.a.s@gmail.com.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.